Πράσινη Ανάπτυξη/Οικονομία

Πράσινη Ανάπτυξη

Ø Βιώσιμη ανάπτυξη: εισαγωγή / προώθηση πολιτικών για αειφόρο, κυκλική οικονομία, ικανή να δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ø Αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης με στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας: προώθηση της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων με ονομασία προέλευσης, ενίσχυση της βιοτεχνίας και βιομηχανίας, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, φιλικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Ø Προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του νησιού αντί της προώθησης μαζικού τουρισμού.

Ø Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαιτέρως της ηλιακής.

Οικονομία

Ø Προστασία των μικρών και μεσαίων καταστηματαρχών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των υπεραγορών και πολυκαταστημάτων.

Ø Αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει η φορολογία να είναι ανάλογη των τεκμηρίων διαβίωσης. Να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Ø Φορολόγηση όλων των επιδομάτων των αξιωματούχων. Τα επιδόματα δεν θα πρέπει να προσμετρούνται στον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης.

Ø Να ιδιωτικοποιηθεί το ΧΑΚ και να παύσει το κράτος να έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.

Ø Ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρέους. Να προωθηθούν μελέτες και διαθρωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στη μείωση του εξωτερικού και γενικά δημόσιου χρέους της χώρας.

Ø Διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, με ισοσκελισμένους κρατικούς προϋπολογισμούς, η σύνθεση των οποίων να ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ø Να απαγορευθεί δια νόμου η πώληση - ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως οι ημικρατικοί οργανισμοί. Να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός και η αποκομματικοποίηση τους.

Ø Άμεση εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, όπως έχει συμφωνηθεί, με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινωνική ανισότητα στον τομέα της υγείας, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δαπανών για την υγεία.

Ø Στήριξη της έρευνας και της τεχνολογίας με αξιοποίηση του νεανικού επιστημονικού προσωπικού.

Ø Ακύρωση των μέτρων «στόχευσης» των επιδομάτων τέκνου, φοιτητών, πολυτέκνων, τρίτεκνων κλπ. Επαναφορά των φορολογικών ελαφρύνσεων που συνδέονται με την τεκνογονία. Την εκπόνηση και εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής για την πληθυσμιακή ανάπτυξη της χώρας, αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας με μέτρα στήριξης του θεσμού της οικογένειας.

Ø Άμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μη θεσμικοί κάτοχοι αξιογράφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου.

Ø Δίκαιη ρύθμιση των παλαιών δανείων σε ελβετικό φράγκο και σε άλλο ξένο νόμισμα.

Ø Κατάργηση διά νόμου όλων των καταχρηστικών ρητρών που λειτουργούν υπέρ των τραπεζών.

Ø Τροποποίηση της νομοθεσίας και ένταξη των τραπεζών στο νόμο περί τοκογλυφίας.

Ø Δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση για να απαμβλυνθεί αποφασιστικά το πρόβλημα των εξυπηρετούμενων δανείων.

Ø Καταρτισμός ενός δίκαιου μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου αποζημίωσης των κουρεμένων καταθετών και μικρομετόχων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην λαϊκής στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους

Ø Να εξαιρεθούν από τις εκποιήσεις και από την πακετοποίηση και μαζική πώληση δανείων τα δάνεια για μικρή πρώτη κατοικία και μικρή επιχείρηση. Να τύχει συνολικής επαναξιολόγησης και αλλαγής η νομοθεσία των εκποιήσεων.

Ø Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης έναντι των ταμείων προνοίας των απολυμένων εργαζομένων των τραπεζών.

Ø Καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Ø Βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με επέκταση της χρήσης της πληροφορικής.

Ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές

Ø Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας τουλάχιστο σε επίπεδο 13% μέχρι και το 2020, με στόχο την μέγιστη αποδέσμευση της κυπριακής οικονομίας από την παραγωγή ενέργειας που παράγεται από ορυκτό πλούτο σε βάθος χρόνου.

Ø Γενικό χωροταξικό σχέδιο για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων.

Ø Επιδότηση για δημιουργία 5000 φωτοβολταϊκών στεγών σε πέντε χρόνια σε οικίες πολυτέκνων και απόρων.

Ø Επέκταση του σχεδίου net – metering.

Ø Πλήρη απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ όλων των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (βιοντίζελ, υγραέριο κίνησης, παραγωγή ηλεκτρισμού από απόβλητα κλπ).

Ø Απορρόφηση σημαντικού μέρους των εσόδων από δημοπράτηση των ρύπων για ενίσχυση του Ταμείου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ø Φορολογική απαλλαγή για τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Αναθεώρηση της φορολογίας για τα αυτοκίνητα με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ø Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τα καύσιμα.

Ø Υιοθέτηση μέτρων προώθησης του υγραερίου στην αυτοκίνηση.

Ø Άμεση υλοποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την έκδοση των αναγκαίων κανονισμών.

Ø Προώθηση σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας για υφιστάμενες οικοδομές ενόψει της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που θέλει τα κτίρια να είναι ενεργειακά ουδέτερα από το 2020 και εντεύθεν, και εκπόνηση προγράμματος για αναβάθμιση όλων των κυβερνητικών κτιρίων ώστε να πληρούν τα κριτήρια της μηδενικής παραγωγής ρύπων μέχρι και το 2020.

Ø Χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Πράσινη Φορολογία

Η φορολόγηση της ρύπανσης και της χρήσης πόρων μπορεί να αποφέρει αυξημένα έσοδα και σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αν μετατραπούν οι φόροι επί

της εργασίας σε φόρους για το περιβάλλον θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0.95% το 2018.

Εισηγούμαστε:

Ø Αναθεώρηση των τελών που έχουν σχέση με καταστροφή του περιβάλλοντος π.χ. λατομικό τέλος, τέλη απόρριψης υγρών αποβλήτων, οργάνωση αξιόπιστου συστήματος συλλογής των «πράσινων φόρων» κλπ.

Ø Αναθεώρηση του ύψους των περιβαλλοντικών προστίμων π.χ. σύμφωνα με το νόμο περί ρύπανσης των υδάτων, ρύπανσης της ατμόσφαιρας κλπ.

Ø Καθιέρωση τέλους για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντας π.χ. έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων, εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.

Ø Εφαρμογή του νόμου για την περιβαλλοντική ευθύνη («ο ρυπαίνων και πληρώνει») και της περιβαλλοντικής ποινικής ευθύνης.

Ø Εισαγωγή νέας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική νομική αρωγή.

Εργασιακά Δικαιώματα και Ευθύνες

Ø Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών, και ιδίως των γυναικών μεταναστριών καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.

Ø Εισαγωγή κατώτατου μισθού που να καλύπτει όλα τα επαγγέλματα και προώθηση συλλογικών συμβάσεων για να καθοριστεί κατώτατος μισθός για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

Προοπτική και Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Ø Ανάγκη εμπλουτισμού του υφιστάμενου παραγωγικού πρότυπου που ακολουθούμε σαν κράτος. Προσφορά μετεκπαίδευσης για παραγωγή ποιοτικών αλλά και συνάμα με υψηλή θρεπτική αξία προϊόντων που θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κλίματος μας και θα προτιμώνται στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ø Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα για την κάλυψη πρωτίστως των εγχώριων αναγκών. Οι γεωργικές εισαγωγές διαμορφώνονται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 15-16% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών της χώρας. Οι γεωργικές εξαγωγές (γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα) έχουν αξία περίπου 200 - 230 εκατ. ΕΥΡΩ και αποτελούν το 30-35% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.

Ø Ανάπτυξη των συνδεδεμένων με την αγροτική οικονομία παραγωγικών τομέων (μεταποίηση, συσκευασία, ζωοτροφές, κ.λπ). Οι πολιτικές που θα αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού.

Ø Εκπόνηση στρατηγικών στόχων στον τομέα της γεωργίας με εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκή διάσταση, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος που δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην αγροτική ανάπτυξη με όλες τις μορφές της επιδοτούμενης γεωργίας.

Ø Να αξιοποιηθεί η γνώση που έχει αποκτηθεί από την ερευνητική κοινότητα όπως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί πληθώρα μελετών και έργων και έχουν δώσει πλούσια αποτελέσματα που παραμένουν αναξιοποίητα, τόσο στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή όσο και στην ανθοκομία.

Ø Δημιουργία εργαλείων καινοτομίας, start-up εταιρειών, κέντρων εκμάθησης με εθνική διάσταση για επιλεγμένους σκοπούς έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (υδατοκαλλιέργειες, ενυδρειοπονία, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οπωροκηπευτικά,).

Ø Επιδότηση εκπαίδευσης για αύξηση γεωργών που διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση. Μόλις 0,4% του πληθυσμού έχουν πλήρη γεωργική εκπαίδευση, 5,3% έχουν βασική γεωργική εκπαίδευση ενώ ο μέσος όρος των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ είναι στο 29,4%. Οι νέοι γεωργοί κάτω των 35 ετών είναι μόλις το 6,9% στην Κύπρο, ενώ ο μέσος όρος των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν το 31,5%. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα έχει αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στην εισαγωγή καινοτομιών και στην προσαρμοστικότητα του κλάδου στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς.

Κατανάλωση

Ø Προώθηση της κατανάλωσης οικολογικών και/ή βιολογικών προϊόντων και Κυπριακών προϊόντων.

Ø Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή.

Ø Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μείωση της υπερκατανάλωσης

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand